Last updated Oct. 7th, 2019                                                                                        Back

Steffi
Cedar Hill Game Set Match


Steffi 17 months at USASA Nationals


First show, first points, 5 point major - Wichita, Kansas 4-2019
DOB:  12-17-2017